Medisoy
  • 0262 325 83 80 - 325 84 99

  • info@medisoy.com

  • Yenişehir Mah. Araç Sok.

  • No. 63 Kat. 3 İzmit / KOCAELİ

  • 09.00 - 18.00

  • Pazartesi - Cuma

YASAL MEVZUAT

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : 26735
YÖNETMELİK
Karar Sayısı : 2007/12937

Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK                                 H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU                      B. YILDIRIM                             N. ÇUBUKÇU                             N. EKREN

Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı V.                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı V.

M. S. YAZICIOĞLU                     M. A. ŞAHİN                             M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

Devlet Bakanı                            Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

B. ATALAY                           K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

Dışişleri Bakanı V.                        Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı            Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM                               M. M. EKER                                F. ÇELİK

Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN                      M. H.GÜLER                                E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı


BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Eğitim

Genel eğitim

MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

 

Özel eğitim

MADDE 130- (1) İtfaiye eğitim birimi bulunmayan belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin; genel yangın bilgileri, sivil savunma ve ilk yardım konularını içeren temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nce yapılır. Bu personelin her türlü eğitim giderleri, kuruluşlarınca kendi bütçelerinden karşılanır. Belediye itfaiye teşkilatının yönetici personelinin teknik eğitimleri ile diğer personelin temel ve teknik eğitimleri, kendi teşkilâtlarınca yaptırılır.

(2) Bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile diğer yapı, bina ve işletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkânları ile kendi kuruluşlarınca, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatından yararlanılarak yapılır. Bu kuruluşlar, ilgili mevzuatına uygun şekilde yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden eğitim hizmeti alabilirler.